0928 788 887

Giải thưởng

Căn hộ tốt nhất Việt Nam do Asia Pacific Property Awards cấp năm 2015

best condo award

best condo vietnam

BCA Green Mark, về thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường do Singapore’s Building and Construction Authority cấp

BCA Green Mark

No comments.